Financiële administratie stichtingen en verenigingen

NonProfit Support ondersteunt stichtingen en verenigingen bij het voeren van de financiële administratie. Het is belangrijk een goede financiële administratie op te zetten en bij te houden. Niet alleen omdat u als stichting of vereniging wettelijk verplicht bent om een goede financiële administratie bij te houden en te bewaren. In onze online financiële administratie kunt u zelf ook diverse rapportages raadplegen! Dit helpt u om tijdig op nieuwe ontwikkelingen in te spelen en op het goede moment de juiste beslissingen te nemen. Informeer naar de mogelijkheden en de kosten van de online financiële administratie.

Met de financiële administratie legt u vast wat er in uw stichting of vereniging gebeurt en houdt u overzicht. Wij fungeren hierbij als uw controller, waarbij het mogelijk is online in de boekhouding mee te kijken.

Samengevat bestaan onze administratieve werkzaamheden uit: 

  • Inrichten van de financiële administratie
  • Het geautomatiseerd verwerken van de administratie en andere financiële gegevens                       
  • Meekijkfunctie voor de directeur/administrateur/penningmeester
  • Maandelijks of per kwartaal diverse financiële rapportages
  • Het opstellen van de (concept) jaarrekening
  • De bespreking met directie/bestuur/Raad van Toezicht van de (concept)jaarrekening
  • Bijstaan van de penningmeester in de ledenvergadering
  • Het opstellen van de (meerjaren) begroting

Projectadministratie

In de online projectadministratie (binnen de online financiële administratie) kunt u hoeveelheden invoeren en daarnaast uw urenregistratie bijhouden. Daardoor heeft u altijd overzicht op besteedde uren per project of onderdeel. Nieuwe gebruikers zijn gemakkelijk aan te sluiten op uw administratie. Door middel van deze online projectadministratie kunnen verenigingen en stichtingen een betrouwbare subsidie afrekening opstellen of tussentijdse projectrapportages opstellen.

Stuur- en beheersinformatie

Het is belangrijk dat het bestuur en de directie voorzien worden van goede stuur- en beheersinformatie. Vanuit de financiële administratie en/of de projectadministratie wordt stuur- en beheersinformatie voor directie en bestuur opgesteld. Vanuit de verantwoordelijkheid van het bestuur wordt er een informatiesysteem gerealiseerd waarbij de realisatie van de financiële doelstellingen middels meetbare prestaties worden gedefinieerd en gerapporteerd.

Jaarrekening en jaarverslag

Voor kleine verenigingen en stichtingen die geen onderneming in stand houden gelden eenvoudige eisen voor de jaarrekening. Er moet een balans en staat van baten en lasten met toelichting opgesteld worden. Elk bestuurslid van de vereniging of stichting moet de jaarrekening ondertekenen. Bij een stichting moet ook elk lid van het toezichthoudend orgaan ondertekenen. Dit moet binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gebeuren. De ledenvergadering (bij een vereniging) of  het orgaan dat de jaarrekening volgens de statuten vaststelt (bij een stichting) kan deze termijn verlengen.

Veelal wordt bij de jaarrekening een jaarverslag gevoegd waarin verantwoording richting belanghebbenden gedaan wordt. In het jaarverslag wordt een beschrijving van de gang van zaken in het boekjaar opgenomen, met andere informatie.

De medewerkers van Non-Profit Support stellen voor u graag de jaarrekening en het jaarverslag op, rekening houdend met de fiscale en verslaggevingseisen voor stichtingen en verenigingen.

Begroting en budgetten

Onze administratieve medewerksers zijn u graag behulpzaam bij het opstellen van de begroting of budgetten. Ook stellen wij tijdens het jaar een rolling forecast op, waaruit blijkt hoe de verwachte realisatie per jaareinde zich zal ontwikkelen. Onze online administratieve software ondersteunt hierbij.