Vraag direct uw
kostenindicatie aan

Per 1 januari 2022 geldt de bij wet ingevoerde renseigneringsplicht. Dit heeft belangrijke gevolgen voor uw organisatie. Uiterlijk op 31 januari 2023 moet u opgave hebben gedaan over het jaar 2022.

De wettelijke basis

In de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (art. 53) is per 1 januari 2022 opgenomen dat bij wet aangewezen instellingen verplicht zijn om opgave te doen van door hen aan natuurlijke personen gedane betalingen.

Voor welk soort instellingen geldt de renseigneringsplicht?

De renseigneringsplicht geldt voor de volgende instellingen:

 1. Inhoudingsplichtigen op grond van de wet op de loonbelasting 1964;
 2. Collectieve beheerorganisaties

Heeft uw organisatie personeel in dienst dan valt u onder categorie 1.

Welke uitbetalingen aan natuurlijke personen zijn uitgezonderd van de renseigneringsplicht?

De renseigneringsplicht geldt niet voor betalingen aan:

 1. Werknemers, artiesten of beroepssporters;
 2. Vrijwilligers voor zover de vergoeding niet hoger is dan het wettelijk maximum (€ 190 per maand en € 1.900 op jaarbasis);
 3. Natuurlijke personen die een factuur hebben uitgereikt met btw.

Let op: dit betekent dat uw organisatie opgave moet doen van uitbetalingen aan natuurlijke personen die geen btw op de factuur vermelden of een factuur uitreiken met vermelding van een btw-vrijstelling. Enkele voorbeelden zijn:

 • ZZP-ers die geen btw in rekening brengen op grond van de Kleine Ondernemersregeling;
 • ZZP-ers die btw-vrijgestelde diensten verrichten;
 • Vergoedingen aan leden van de Raad van Toezicht

Welke gegevens moet u aanleveren?

De volgende gegevens moeten verplicht worden aangeleverd:

 1. Het uitbetaalde bedrag;
 2. BSN;
 3. Naam;
 4. Geboortedatum;
 5. Adresgegevens

Hoe moeten de gegevens worden aangeleverd?

Aanlevering van gegevens is mogelijk vanaf 1 januari 2023. De gegevens dienen op een door de Belastingdienst voorgeschreven wijze te worden aangeleverd. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de site van de Belastingdienst.

Wat gebeurt er als u niet aan deze verplichting voldoet?

Het niet voldoen aan de actieve informatieplicht betekent strikt formeel een strafbaar feit. Dit kan leiden tot een boete van
maximaal € 9.000.

 

Heeft u vragen over wat dit in uw situatie betekent? Neem gerust contact met ons op.