Vraag direct uw
kostenindicatie aan

Zijn uw statuten up-to-date?

Per 1 juli 2021 treedt de WBTR in werking. Deze wet heeft ten doel om de kwaliteit van het bestuur te verbeteren. Deze wijziging ziet voornamelijk op artikel 298 van het Burgerlijk Wetboek Boek 2.

Hierin wordt het volgende vermeld over stichtingen:

Een bestuurder die:

  • 1a. iets doet of nalaat in strijd met de bepalingen van de wet of van de statuten, dan wel zich schuldig maakt aan wanbeheer, of
  • 1b. niet of niet behoorlijk voldoet aan een door de voorzieningenrechter van de rechtbank, ingevolge artikel 297, gegeven bevel, kan door de rechtbank worden ontslagen. Dit kan geschieden op verzoek van het openbaar ministerie of iedere belanghebbende.
  • 2. De rechtbank kan, hangende het onderzoek, voorlopige voorzieningen in het bestuur treffen en de bestuurder schorsen.
  • 3. Een door de rechtbank ontslagen bestuurder kan gedurende vijf jaar na het ontslag geen bestuurder van een stichting worden. 

Het is dus van belang dat de statuten een correcte weergave zijn van de gang van zaken binnen uw stichting. Veel statuten zijn al diverse jaren oud en wellicht verouderd. Daarnaast kan iedere belanghebbende bij uw stichting, bijvoorbeeld een donateur of commissielid, om het ontslag van bestuurder(s) vragen bij de rechter. Dat is van toepassing als die persoon van mening is dat de stichting in strijd handelt met bepalingen uit de wet of de statuten.

Daarom is het van belang:

  • te handelen volgens de statuten,
  • goed uw bestuursvergaderingen te notuleren en
  • keuzes te onderbouwen in notulen, met name belangrijke strategische keuzes.

Ons advies aan stichtingen is daarom: check uw statuten. Indien gewenst, helpen wij u graag verder.